สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด :ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015..ปันผล-เฉลี่ยคืน ปี2560 :ปันผล4.75% เฉลี่ยคืน22%..
 
เลขทะเบียนสมาชิก(ระบุเลขทะเบียน 6 หลัก)
รหัสผ่าน
 
 
สำหรับผู้ดูแล
คลิ๊กเข้าไปฝึกร้องเลยคับ
 
 
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2560
   https://goo.gl/LB93RZ/a>
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2559
   https://goo.gl/KIhLZE
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2558
   https://goo.gl/JRkUqb
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2557
   https://goo.gl/Qj9CO0
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2556
   https://goo.gl/PHOUbS
 
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง และะการจ่ายค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก พ.ศ. 2561
0104-ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560
0103-ระเบียบการรับเงินฝากสอ.อื่น พ.ศ. 2560
0101-ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ พ.ศ.2560
0503-2 ว่าด้วยค่าครองชีพและเบี้ยขยันสาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2560
0707-ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559
0706-ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ. 2555
0705-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ.2554
0704-ระเบียบว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถ พ.ศ. 2549

 
 

ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.กสิกรไทย
ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.ออมสิน
ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงเทพ
ธ.นครหวงไทย
ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
ธ.ทหารไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.ธนชาติ
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
ปปง.
 
 
 
 
 
จดหมายข่าวฉบับที่ 93
จดหมายข่าวฉบับที่ 92
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่8
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่7
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่6

   
 
ความคืบหน้าเงินกู้สามัญประกันภัย
   ความคืบหน้าเงินกู้สามัญประกันภัย
 
ขอความร่วมมือสมาชิกด่วนที่สุด!!! ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.
 
ความคืบหน้าเงินกู้สามัญประกันภัย ณ วันที่ 11 มกราคม 2560
 
ความคืบหน้าเงินกู้สามัญประกันภัย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
 
การจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใน ก.ท.ม
การดำเนินคดีทางกฎหมายกับสมาชิกที่โพสต์ข้อความในเชิงหมิ่นประมาท
การมอบของขวัญปีใหม่ 2561 สำหรับสมาชิก
การปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์สมาชิก
วันปิดทำการประจำปี 2561
รับสมัครสมาชิกสามัญสัมมนาและทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
ใบสมัครการสัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศและโปรแกรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
การรับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 40 (13)
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 
 

YouTube
e-mail
อีเมล์
   
   
   
   
   
 
ดูกระดานข่าวสหกรณ์
  ทำไมต้องคิดดอกเบี้ยจากการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต
  มีการแซงคิววันที่1 กย 60
  เงินฝาก
  การคิดดอกเบี้ย
  การขอย้ายทุนเรือนหุ้นสหกรณืไปต่างจังหวัด
 
 
ข้อตกลงการกู้และการค้ำประกันกรณีเงินกู้สามัญ
ใบสมัครการสัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศและโปรแกรม ณ ประเทศญี่ปุ่น(ขยายเวลา)
หนังสือสัญญาเงินกู้ที่ใช้เงินฝากค้ำประกัน
หนังสือสัญญาเงินกู้ที่ใช้หุ้นค้ำประกัน
คำขอกู้เงินที่ใช้เงินฝากประกัน
คำขอกู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ

 
<< ดูบัญชีที่ปิดแล้ว >>
 
 
 

 

 
  <
 
 


สถิติการเข้าระบบ

E-Incident Report

 
 
   
   
   
   
เว็บบอร์ดสหกรณ์