สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด :ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015..ปันผล-เฉลี่ยคืน ปี2560 :ปันผล4.75% เฉลี่ยคืน22%..
 
เลขทะเบียนสมาชิก(ระบุเลขทะเบียน 6 หลัก)
รหัสผ่าน
 
 
สำหรับผู้ดูแล
คลิ๊กเข้าไปฝึกร้องเลยคับ
 
 
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2560
   https://goo.gl/LB93RZ/a>
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2559
   https://goo.gl/KIhLZE
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2558
   https://goo.gl/JRkUqb
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2557
   https://goo.gl/Qj9CO0
 
หนังสือรายงานกิจการ ปีบัญชี2556
   https://goo.gl/PHOUbS
 
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง และะการจ่ายค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก พ.ศ. 2561
0104-ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560
0103-ระเบียบการรับเงินฝากสอ.อื่น พ.ศ. 2560
0101-ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ พ.ศ.2560
0503-2 ว่าด้วยค่าครองชีพและเบี้ยขยันสาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2560
0707-ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559
0706-ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ. 2555
0705-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ.2554
0704-ระเบียบว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถ พ.ศ. 2549

 
 

ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.กสิกรไทย
ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.ออมสิน
ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงเทพ
ธ.นครหวงไทย
ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
ธ.ทหารไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.ธนชาติ
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
ปปง.
 
 
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่2 ฉบับที่1
จดหมายข่าวฉบับที่ 94
จดหมายข่าวฉบับที่ 93
จดหมายข่าวฉบับที่ 92
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีที่1 ฉบับที่8

   
 
ความคืบหน้าของสอ.สโมสรรถไฟ
 
ชี้แจง เรื่องข่าวทุจริตของสอ.สโมสรรถไฟ
   ข้อเท็จจริง และความก้าวหน้า กรณีข่าวทุจริตของสอ.สโมสรรถไฟ
 
แจ้งสมาชิกผู้กู้สามัญประกันภัยก่อนเดือนธันวาคม 2559 ทุกท่าน
   ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 สหกรณ์ได้ทำการโอนเงินดอกเบี้ยสะสมส่วนเกินดังกล่าวคืนกลับเข้าบัญชีของท่าน
 
ชี้แจง เรื่องข่าวทุจริตของสอ.สโมสรรถไฟ
   ตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะ เนืื้อหาบางส่วนมีความคลาดเคลื่อน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
การรับเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 41 (16)
รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมกรรมการและสมาชิกสหกรณ์
รับสมัครสมาชิกสัมมนาและทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
การรับเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3
การรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 43 ปี รุ่น 4-1(44), 4-2(45), 4-3(46)
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
การให้กู้เงินกู้สามัญประกันภัยผู้ค้ำประกัน
ยกเลิกการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
การจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใน ก.ท.ม

 
 

YouTube
e-mail
อีเมล์
 
QR Code Line สหกรณ์
 
   
   
   
 
ดูกระดานข่าวสหกรณ์
  ทำไมต้องจ่ายเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงินกู้ทุกปี
  ทำไมต้องคิดดอกเบี้ยจากการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต
  มีการแซงคิววันที่1 กย 60
  เงินฝาก
  การคิดดอกเบี้ย
 
 
หนังสือให้ความยินยอมของสามี / ภรรยา
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ยั่งยืน
แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย
แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกัน
หนังสือเงินกู้สามัญโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกัน

 
<< ดูบัญชีที่ปิดแล้ว >>
 
 
 

 

 
  <
 
 


สถิติการเข้าระบบ

E-Incident Report

 
 
   
   
   
   
เว็บบอร์ดสหกรณ์